O budżecie na przyszły rok i alkoholu

19 grudnia o godzinie 13.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta, na której zapadną ważne dla naszego miasta decyzje. Wśród nich będzie budżet na najbliższy rok. Wraca także sprawa zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na poprzednim posiedzeniu Rady Miasta, które odbyło się w listopadzie, radni zdecydowali o skierowaniu projektu uchwały dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do pracy w komisjach. Temat powróci na sesji, która zaplanowana została na jutro na godzinę 13.00. Radni podejmą m.in. decyzję o wysokości dotacji jaką otrzyma Zakład Gospodarki Lokalowej na potrzeby utrzymania Cmentarza Wojennego przy ul. Strzelniczej.

O tym jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet dowiemy się już jutro. Uchwała w pierwotnym kształcie, której autorem jest poprzedni burmistrz Dariusz Szustek, nie uwzględniała ważnych i zapowiadanych wcześniej inwestycji np. kontynuacji prac nad łukowskim zalewem i modernizacji dróg w dzielnicy za torami. Między innymi te inwestycje chce wykonać burmistrz Piotr Płudowski. W tym celu musi z niektórych zaplanowanych przez poprzednika zadań zrezygnować. Dlatego też P. Płudowski zaproponował radnym poprawki do budżetu. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Swoje propozycje zgłosił także radny Artur Gałach. Jaki będzie ostateczny kształt budżetu na 2019 rok? Z czego miasto będzie musiało zrezygnować, by zabezpieczyć środki na rewitalizację zalewu Zimna Woda?

O tym jak będzie przebiegała jutrzejsza sesja, będziemy Państwa informowali. Obrady będzie można także śledzić na żywo.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od II sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2019 rok,
5.2. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2019 rok,
5.3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków,
5.4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłków lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
5.5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
5.6. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej,
5.7. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łuków,
5.8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
5.9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2019-2022.)
7. Ustalenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2019 na obszar Miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
8. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2019 na obszar Miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
9.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
9.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
9.3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM,
9.4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii (wniosków Komisji),
9.5. dyskusja,
9.6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionym przez Burmistrza Miasta.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.